Transparencia alimentaria

Quan veurem el resultat de les inspeccions de sanitat a l’entrada del restaurant?

Seria un factor de decisió per el consumidor? Podríem escollir visitar un restaurant amb bones condicions higièniques abans que entrar a un local que no compleix els mínims requisits de seguretat alimentària.

Els vehicles que passen favorablement la inspecció tècnica mostren una etiqueta de manera visible. Als ascensors, si la inspecció és favorable, també tenen la seva etiqueta positiva. Als locals de menjars, seria possible?

La ciutat de Barcelona podria ser a prop, ja que des de que aplica un sistema de control oficial digitalitzat, el resultat de les inspeccions es publica a la seva pàgina web.

Dinamarca, amb 6 milions d’habitants i Noruega amb 5,5 milions d’habitants, fa anys que mostren de manera transparent el resultat de les inspeccions. Al nostre país, quan veurem el resultat de les inspeccions de sanitat a l’entrada del restaurant? Què necessitem perquè això igui una realitat?

El sistema de control oficial digitalitzat de Barcelona facilita aquest exercici de transparència.

Al treball, liderat per Eduard Grau, “Digitalització i inspeccions oficials sanitàries en establiments minoristes” Digitalization and official food safety inspections at retail establishments de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), disponible a ScienceDirect, es mostra el grau de digitalització de les inspeccions de sanitat a la Unió Europea i els seus beneficis.

En aquest estudi, es destaca que un dels beneficis més grans d’aquest sistema digitalitzat, a més de la consistència de les actuacions inspectores, és que augmenta el nivell d’higiene als restaurants i disminueixen els brots d’intoxicació alimentària. També s’insisteix que l’ús d’un entorn digital representa un bon requisit previ per publicar els resultats de les inspeccions de manera coherent.

Publicació del resultat de les inspeccions

Tot i que moltes autoritats sanitàries recullen el resultat de les actes d’inspecció de manera digital, poques publiquen els resultats. Hi ha precaució i recel, malgrat que estudis realitzats als Estats Units mostren que als estats on el resultat de les inspeccions és públic hi ha menys brots d’intoxicació alimentària.

Quan veurem el resultat de les inspeccions de sanitat a l’entrada del restaurant de manera visible?

Un dels beneficis més grans, a més de la consistència de les actuacions inspectores, és que augmenta el nivell d’higiene als restaurants i disminueixen els brots d’intoxicació alimentària.

El model danès i el model noruec

A Dinamarca, l’ Administración Veterinaria y Alimentaria Danesa  publica el resultat de les inspeccions des de l’any 2001 i a Noruega, l’ Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria, els mostra des del 2016, amb un resultat satisfactori. 

Després de la inspecció de sanitat, els establiments reben un cartell amb el resultat de la inspecció, que té una emoticona amb una cara somrient, si el resultat és favorable, una cara seriosa si hi ha deficiències lleus i una cara enfadada si les deficiències són greus .

A més, es poden veure les cares de les darreres inspeccions. A la pàgina web de les autoritats de sanitat, també s’accedeix al resultat de les inspeccions.

La informació del resultat de la inspecció, a Dinamarca, és de molt detall. Per exemple, es pot llegir: “El treballador no sap on és el termòmetre per verificar la temperatura dels aliments” i més tard: “El termòmetre s’ha trobat”. També s’informa dels imports de les sancions que rep cada establiment. Als informes de Dinamarca s’explica que si no és favorable es faran dues visites de seguiment i s’adverteix del cost de la taxa d’aquestes visites. Fins i tot hi ha un vídeo, que explica com es practica una inspecció a diferents establiments detallistes.

Tant a Dinamarca com a Noruega, si el resultat no és favorable, es fa una nova visita.

A Dinamarca, a més, et pots subscriure per rebre per correu electrònic els resultats de les inspeccions dels restaurants en què tinguis interès.

L’Autoritat de Seguretat Alimentària de Noruega va avaluar aquest sistema amb el resultat següent:

  • El 64% de les empreses creu que l’esquema de cares somrients ha significat que rectifiquin les deficiències amb més rapidesa.
  • El 67% de les empreses creu que aquest sistema ha ajudat a millorar la seguretat alimentària als seus establiments.
  • Als consumidors, l’enquesta reflecteix que el 58% creu que els cartells amb la cara somrient són decisius per escollir un lloc per menjar.
  • El 70% dels consumidors creuen que és més segur menjar fora de casa des que s’apliquen aquests cartells amb la cara somrient.

El model de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, des de que funciona el sistema de control oficial digitalitzat, també es mostren els resultats de les inspeccions.

En aquest enllaç de l’ASPB es poden veure els resultats de les inspeccions dels establiments detallistes fins al tercer trimestre del 2023.  S’informa del que s’ha verificat, si hi ha deficiències o no, i l’actuació que ha generat la inspecció.

Encara que es publiquen els resultats, els noms dels locals estan pseudoanonimitzats. Es distingeixen per un número, però no podem saber de quin establiment es tracta. No en sé el motiu, pel qual, si s’ha arribat a aquest punt de transparència, li falti anomenar a cada establiment pel seu nom. Suposo que encara hi ha resistències a vèncer.

Als 3 models, Barcelona, ​​Dinamarca i Noruega, hi ha una pàgina web on s’explica de manera clara què és el que l’inspector revisarà durant la inspecció i què passarà després de l’actuació inspectora.

A Barcelona, ​​l’ASPB també informa del cost de la taxa d’inspecció, que és de 61,90 euros. A més, adverteix que, si el resultat de la inspecció no és favorable, la visita de comprovació següent tindrà un cost de 164,20 euros.

El resultat de la inspecció a Barcelona pot ser:

Satisfactori: quan es detecta un grau de compliment suficient dels requisits i condicions normatius.

Millora necessària: quan el grau de compliment és insuficient, i es fixa un termini per a la correcció de les no-conformitats detectades.

Insatisfactori: quan es detecta un grau d’incompliment crític, i s’inicia un expedient de requeriment administratiu que pot donar lloc a la imposició de multes coercitives en cas que no es resolguin les no-conformitats.

Amb aquest resultat, fàcilment, es podria instaurar a Barcelona, ​​el sistema d’emoticones, amb la cara somrient, seriosa o enfadada.

A què esperem? Està demostrat que publicar el grau d’higiene dels restaurants millora el nivell de seguretat alimentària, ja que a ningú li agrada mostrar públicament que no compleix amb els mínims requisits d’higiene. Això implicaria, teòricament, una disminució en el nombre d’incidents d’intoxicació alimentària, en haver una millora en la higiene de tots els locals de restauració.

Igual que quan passem la inspecció del vehicle ens posen un adhesiu visible, i quan l’ascensor supera la inspecció periòdica també es posa un adhesiu, per què no mostrem públicament les inspeccions favorables?

La publicació de les inspeccions favorables premiaria els restaurants que compleixen els requisits de seguretat alimentària, amb major nombre de visites. Els que no compleixen els mínims nivells d’higiene podrien ser penalitzats pels consumidors que els evitarien.

Seria un factor més de decisió a l’hora d’escollir el restaurant que volem visitar.

Pots subscriure't per a rebre els articles que publico

En aquest enllaç pots accedir a les pàgines web de les autoritats sanitàries de les administracions de les comunitats autònomes i ajuntaments.